Alkohol och drogpolicy

Vid olycksfall/tillbud ska närmsta chef tillse att samtliga involverade medarbetare genomgår ett alkohol- och drogtest, detta sker som ett led i utredningen av arbetsplatsolyckan.

 

Vid misstanke om alkohol- eller drogpåverkan, kontaktas chef. Chefen har därefter ansvar för att ett alkohol- och drogtest genomförs.

 

Ovanstående tester sker enligt LN Industrimontage AB:s rutiner, så vida inte polis är involverad, då sker provtagningen enligt deras rutiner.

 

• Slumpvisa kontroller sker enligt följande rutiner som LN Industrimontage AB antagit.
• Testerna genomförs av extern leverantör som är certifierade provtagare och har lämplig utbildning. Eller intern personal som är utbildad av certifierad leverantör.
• Drogtesterna analyseras på ett ackrediterat laboratorium.
• Gränsvärdet för alkohol är enligt gällande lagstiftning 0,2 promille i utandningsluft.
• Vid test av andra droger gäller nolltolerans.
• Vägran att delta vid alkohol- och drogtest likställs med ett positivt resultat.

 

Medarbetaren kallas till samtal med närmsta chef. Vid all vägran stängs medarbetaren av till dess att samtalet ägt rum.