LN Industrimontage AB ska vara en del av ett hållbart samhällsbyggande, en trygg entreprenör och en attraktiv arbetsgivare. För oss är det därför viktigt att vi agerar på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt och bidrar till goda och långsiktiga relationer med kunder, medarbetare och leverantörer.

Uppförandekoden visar vägen för hur vi utför vårt arbete för att uppnå detta, genom att beskriva de krav vi ställer på medarbetare och affärspartners.

 

Om uppförandekoden

Uppförandekoden är baserad på UN Global Compacts 10 principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption. Självklart följer vi också gällande lagstiftning inom arbetsrätt, arbetsmiljö, miljöskydd där vi verkar och FN:s barnkonvention.

LN Industrimontage AB:s Uppförandekod ska var känd, respekterad och följas av alla i företaget. Vi ställer samma krav på våra affärspartners beskrivs i Leverantörskod för leverantörer.

Mänskliga rättigheter och arbetsrätt

LN Industrimontage AB stöder och respekterar FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Detta gör vi genom att:

 • Vi arbetar för alla människors lika värde och för ökad mångfald samt jämställdhet i hela vår organisation. Som anställd på LN Industrimontage AB omfattas man av samma rättigheter och möjligheter oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
 • Vi har noll tolerans mot alla former av kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier, mobbing och diskriminering samt ett ansvar att förebygga, förhindra och agera. De som ser eller misstänker överträdelser är skyldiga att påtala detta.
 • Arbete och anställningar ska ske på frivillig grund. Illegal arbetskraft får inte användas.
 • Vi har nolltolerans mot barnarbete
 • LN Industrimontage AB accepterar inte inskränkningar i arbetstagares rätt till föreningsfrihet eller kollektivavtalsförhandlingar.
 • Kollektivavtal ska respekteras och följs.
 • Våra arbetsplatser ska vara trygga och säkra och ge möjlighet för våra medarbetare att trivas och utvecklas. Vi värnar också om våra medarbetares hälsa och arbetsglädje.
 • Varje anställd ska ha rätt kompetens och ta ett personligt ansvar för utförandet av sina arbetsuppgifter

Miljö

LN Industrimontage AB ska var en del av ett hållbart samhällsbyggande och arbetar kontinuerlig för att minimera vår påverkan på miljön genom att:

 • Vi arbetar systematiskt med att förebygga miljörisker.
 • Vi kontrollerar vår resursförbrukning, strävar efter att minimera avfallsmängderna och möjliggöra återanvändning och återvinning.
 • Vi arbetar med produktval för att minimera användningen av hälso- och miljöfarliga material och kemikalier.
 • Vi ska känna till och följa de lagar, förordningar och föreskrifter som berör vår verksamhet samt efterleva de krav som ställs på oss.
 • Engagemang och kompetens hos varje medarbetare är grunden för god kvalitet och miljömedvetenhet, vi arbetar ständigt med förbättring av våra processer.

Affärsetik och affärsprinciper

 • LN Industrimontage AB följer de lagar, regler och förordningar som gäller på marknader där vi är verksamma. Vi agerar ansvarsfullt och etiskt i affärsrelationer, detta innebär att:
 • LN Industrimontage AB tolererar ingen form av korruption, mutor eller utpressning.
 • LN Industrimontage AB arbetar enligt gällande konkurrenslagstiftning för sund konkurrens vid anbuds, offert, upphandlings och inköpsförfaranden.
 • Motverkar ekonomisk brottslighet som snedvrider konkurrensen och leder till instabilitet, oförutsägbarhet samt minskade resurser för den lagliga delen av samhället.
 • Konfidentiell och känslig information hanteras i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar

Förtroende

 • Lojalitet bygger på ömsesidigt förtroende och ska tillvarata och främja företagets intressen. Medarbetare får ej vid sidan av sin tjänst, engagera sig i någon annan verksamhet, oavsett om sådan verksamhet konkurrerar med Företagets verksamhet eller ej.

Efterlevnad

LN Industrimontage AB:s Uppförandekod ska vara känd, respekterad och följas av alla i företaget.
Vid frågor om tillämpning i den dagliga verksamheten kan närmaste chef ge vägledning
Alla har ansvar för att slå larm vid misstanke om sådant som strider mot uppförandekoden eller lagstiftning. Detta kan göras genom att informera närmaste chef.
Om en medarbetare inte agerar i enlighet med uppförandekoden leder det till korrigerande åtgärder.